Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:

Galeria Sztuki Współczesnej w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej działa w oparciu o Statut Galerii Sztuki Współczesnej rozdz. 4 par.7 i 8

"

 § 7. 1. Galeria samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielna gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Uzyskanie dotacji z budżetu miasta uwarunkowane jest złożeniem Organizatorowi w terminie określonym w kalendarium budżetowym projektu planu finansowego

4. Dyrektor Galerii ma obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, do zatwierdzenia przez Organizatora.

5. Żródłami finansowania Galerii:

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta, na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym bieżące utrzymanie i remonty,

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów, 

d) przychody z prowadzonej działalności w tym za sprzedaży składników majatku ruchomego,

e) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

f) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

g) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych.

 § 8. Galeria może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z działalnością podstawową, a środki z niej uzyskane mogą byś wykorzystane wyłącznie na działalnośc statutową Galerii.

"

Ponadto Galeria Sztuki Współczesnej w zakresie wykonywania zadań publicznych przedkłada do Urzędu Miasta Włocławek Roczny Plan Merytoryczny.

 

Wytworzyła

 
Maria Czarnecka