Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
Szukaj w tym dziale:
w z. Dyrektora Jerzy Jabczyński
 
tel: 517 476 964
 
email: jerzy.gsw@wp.pl
 
1. Na czele Galerii stoi Dyrektor,  który  kieruje  jej działalnością,  reprezentuje Galerię na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Dyrektora Galerii powołuje i odwołuje Organizator zgodnie z obowiązujqcymi przepisami prawa.
3. Organizator dokonuje kontroli dzialałnosci i oceny Galerii oraz pracy Dyrektora.
4. Dyrektor Galerii w szczególności:
1) odpowiada za merytoryczne i finansowe wyniki działalności Galerii oraz zarządza majątkiem instytucji,
2) zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników,
3) ustala  roczny  plan finansowy  z zachowaniem  dotacji  Organizatora  oraz terminem  ustalonym przez Organizatora,
4) sporządza roczny  plan działalnosci   merytorycznej  w  terminie  określonym  przez  Organizatora,
który przedkłada Prezydentowi Miasta Włocławek do zatwierdzenia,
5) sporządza plany eksploatacji, remontów i modemizacji, nadzoruje ich realizację ,
6) przedstawia  Organizatorowi  półroczną i roczną  informację z  realizacji  działalności merytorycznej zgodnie z wyznaczonym terminem przez Organizatora,
7) przedstawia Organizatorowi, w terninach określonych w ustawie o finansach publicznych, informację półroczną  oraz roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego,
8) ustala  szczegółową organizację wewnątrz Galerii, określa regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających  w niej związków i stowarzyszeń zawodowych,
9) ustala w oparciu o obowiązujące przepisy system wynagradzania pracowników Galerii.
10) składa Organizatorowi kwartalne i roczne sprawozdania w zakresie operacji finansowych o stanie zobowiązań i należności
§  6. 1. Podstawą działalnosci  Galerii  jest  roczny  program   działalnosci  merytorycznej  ustalany
przez Dyrektora.
2. Program obejmuje najważniejsze  zamierzenia i przedsięwzięcia do realizowania w danym roku kalendarzowym.
3. Galeria wykonuje także w ramach działalnosci statutowej zadania zlecone z zakresu organizowania działalnosci kulturalnej.
 
Główna Księgowa: Sylwia Gołębiowska
 
tel: 54 411 21 20
 
 
1. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Galerii.
2. Kieruje całokształtem spraw z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej.
3. Dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym.
4. Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:
- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej,
- kontrola legalności dokumentów,
- sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
- nadzór nad prawidłowym naliczaniem i terminowym odprowadzaniem podatków, składek ZUS i innych zobowiązań wobec budżetu,
- stałe analizowanie przychodów i kosztów Galerii,
- przestrzeganie przepisów związanych z finansami Galerii,
- cykliczne sporządzanie raportów i przekazywanie Dyrektorowi informacji dotyczącej bieżącej sytuacji finansowej Galerii,
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznej.
 
Wytworzyła
 
Maria Czarnecka